Uslovi korišćenja - Hosting koji se preporučuje, najjeftinija registracija domena - Plus Hosting Idi do glavnog sadržaja

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pisani sporazum (dalje u tekstu “Sporazum” ili “Uslovi”) između mCloud d.o.o. i korisnika usluga opisanih i ponuđenih na http://www.plus.rs (dalje u tekstu “Stranica”), koje su pružene samostalno ili u sklopu neke druge usluge (u daljnjem tekstu “Usluge”).

U ovom Sporazumu se “Korisnik” odnosi na svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi usluge Pružaoca. “Pružalac” i “Plus Hosting” odnosi na mCloud doo, Studentski trg 4/, 11000 Beograd, Srbija, PIB: 110525087.

Plus Hosting zadržava pravo izmene ili dopune ovag Sporazuma u bilo koje vreme. Pružalac takođe može navesti specifična pravila korišćenja ili smernice koje se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje ovog Sporazuma te Plus Hosting Stranice vezano za sva pravila ili smernice u korišćenju Usluga, izmene ili dopune ovog Sporazuma, promene u cenama te promene u Uslugama.

Ako se u bilo kom trenutku Korisnik ne slaže s uslovima ovog Sporazuma ili bilo kojih pravila navedenih na Stranici, Korisnik mora prekinuti korišćenje usluge odmah i ugasiti korisnički(e) nalog(e).

Kupovinom i / ili korišćenjem Plus Hosting Usluga, Korisnik je saglasan sa uslovima ovog Sporazuma. Ako se vreme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može tačno utvrditi, aktivacija Usluga Pružaoca predstavlja prihvatanje ovog Sporazuma.

Postavljanje usluga, početak i trajanje korišćenja usluga

Korisnik može izvršiti narudžbinu koristeći Stranicu Pružaoca ili može izvršiti narudžbinu podnošenjem pismenog ili usmenog zahteva. Pružalac će aktivirati Uslugu nakon što evidentira uplatu.

Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definisan Posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružaoca. Trajanje Usluge vredi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30. januar, usluga ističe u ponoć između 29. i 30. januara). Određene Usluge Pružaoca imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uslove po kojima se Usluga produžuje, a koji su definisani u posebnim dodacima ovih Uslova. Korisnik može u bilo kom trenutku za vreme trajanja Usluge ustanoviti tačan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama, podnošenjem pismenog zahteva ili kontaktiranjem Korisničke podrške.

Usluga se završava datumom isteka, i nakon tog datuma Pružalac više nije odgovoran za aktivnost i kvalitet pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.

Davalac usluga ima pravo da odbije zahtev za pružanjem usluga:
1) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netačni ili neistiniti,
2) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namerava zloupotrebiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zloupotrebu Usluga,
3) Ako postoji osnovana sumnja da će korišćenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,
4) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim sporazumom ili na osnovu vlastite procene.

Korisnikov sadržaj

Pružalac neće pratiti sadržaj koji Korisnik objavljuje, čuva ili distribuira korišćenjem Usluge (dalje u tekstu: “Sadržaj”). Korisnik je dužan da pazi da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korišćenja (dalje u tekstu “Pravila”).

Pružalac može odmah i bez prethodnog obaveštenja preduzeti korektivne mere na Sadržaju, uključujući uklanjanje celokupnog ili dela korisnikovog Sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Sporazuma u slučaju kršenja Pravila.

U slučaju da Pružalac preduzme korektivne mere zbog povrede Pravila, Pružalac nije dužan dati Korisniku nikakvu nadoknadu, niti vratiti sredstva uplaćena za korišćenje Usluga. Korisnik ovim Sporazumom prihvata da Plus Hosting neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su preduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.

Pružalac Usluga sme pristupiti i izmeniti Korisnikov sadržaj na serverima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprečavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Sporazuma, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Sporazuma.

Pružalac Usluga  se obavezuje da će čuvati Korisnikov sadržaj kao poslovnu tajnu u skladu sa propisima o čuvanju ličnih podataka, i da ih bez saglasnosti Korisnika neće predavati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog organa i u slučajevima definisanim ovim Uslovima korišćenja.


Pravila prihvatljivosti korišćenja

Korisnik je saglasan da će Usluge biti korišćene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Srbije se primenjuju na ovaj Sporazum kao i za korišćenje Plus Hosting Usluga.

U nastavku se prikazuje delimičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vreme korišćenja Usluge, a potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisničkog naloga ili Usluge bez prethodnog obaveštenja.

Bez određenog redosleda, Usluge se ne mogu koristiti za hostovanje, izlaganje, prikaz, širenje, upload, download, prenošenje, transfer, distribuciju, reprodukovanje, prodavanje, linkovanje (povezivanje) i davanje pristupa prema:

1) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namenjen za poticanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, preteći, opsceni, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički sadržaj, kao i sadržaj koji širi mržnju, ili koji krši bilo koji deo ovog Sporazuma. Definicija takvog sadršaja je ostavljena na slobodnu procenu Plus Hostinga;

2) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili poverljive podatke, uključujući, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani;

3) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koja je po Pružaočevom mišljenju pornografski sadržaj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilnan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procenu Plus Hostinga;

4) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koja promoviše terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;

5) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hakovanje ili provaljivanje u udaljene sisteme i koja se može koristiti kao otvoreni HTTP proxy;

6) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti ili se koristi za krađu podataka (“phishing” napad);

7) Bilo kom Sadržaju ili web stranici koj sadrži piratski softver, emulatore, softver za phreaking, hacking, razbijanje lozinki, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili uputstvo kako se isti koriste.

8) Neželjenoj ili bulk elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje Pružaočevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Pružaočeve infrastrukture. Takođe, nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

Uklanjanje sadržaja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, validnost i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektronske pošte ili ostalih internet usluga.

Plus Hosting ne procenjuje zakonitost, kvalitet, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem internet usluga.

Prava i obaveze Korisnika i Pružaoca

Obaveza održavanja tačnosti podataka za kontakt

Korisnik je odgovoran da dostavi adresu elektronske pošte koja nije deo Usluge odnosno koja ne zavisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Odgovornost Korisnika je da osigura da su njegovi kontakt podaci aktuelni i ažurirani u bilo kojem trenutku korišćenja Usluge. Pružalac nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarelih kontakt podataka ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primanje obaveštenja Korisniku.

Korisnik može proveriti ili promeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica, ili može kontaktirati Pružaočevu tehničku podršku putem e-maila, telefona ili chat-a. Davanje lažnih kontakt informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Sporazuma bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Obaveza pravovremenog plaćanja

Pružalac će Korisniku pre isteka Usluge slati obaveštenja o isteku Usluge kao i ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavestenja o isteku Usluge šalju se u nekoliko navrata pre isteka, zavisno od vrste Usluge. Ponude za produženje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbine. Korisnik može zatražiti promenu obračunskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahteva Pružaocu.

Korisnik je dužan pravovremeno, pre datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana. U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružalac će prekinuti pružanje Usluge bez obaveštavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja sa uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružalac neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

Obaveza održavanja tajnosti podataka

Korisnik se obavezuje da će preduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mere zaštite od neovlašćenog odavanja i korišćenja pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka) koje je dobio od Pružaoca Usluga.

Korisnik je dužan da čuva sve korisničke podatke u tajnosti, odnosno dostupne samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, ali i pobrinuti se da su te osobe upoznate sa poverljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korišćenje Usluga.

Sigurnosne kopije i gubitak podataka

Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pružaočev backup servis kreira sigurnosne kopije podataka Korisnika, ali Pružalac nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadržaja. Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te kreirati vlastite sigurnosne kopije podataka nezavisno od Pružaoca.

U slučaju da je Korisnikov nalog otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kom trenutku unutar tih 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog naloga. Pružalac nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružalac takođe ne može pružiti nikakve garancije o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružalac ne garantuje sigurnost podataka koje se prenose internetom. Pružalac takođe ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

Korišćenje bandwidth limita i elektronske pošte

Korisniku se dodeljuje mesečni bandwidth limit. Taj limit zavisi od paketa zakupljene usluge. Ako Korisnikov nalog premaši dodeljeni limit, Pružalac zadržava pravo da po vlastitom nahođenju poveća ili ne poveća limit do početka sedećeg razdoblja (meseca). Neiskorišćeni bandwidth limit u jednom mesecu ne može se preneti na sledeći mesec.

Pružalac zadržava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtev Pružalac će odlučiti o uspostavljanju novog limita uzimajući u obzir zakonitost korišćenja usluga i tehničke mogućnosti.

Registracija domena u sklopu nove web hosting usluge

Ako web hosting usluga koju Korisniku pruža Pružalac uključuje i registraciju domena ili transfer i produženje domena za prvu godinu korišćenja web hosting usluge, prilikom obnove web hosting usluge nakon isteka prvih godinu dana korišćenja primenjivaće se važeći cenovnik za obnovu registracije domena Korisnika, kao i kod obnove web hosting usluge s prekidom kraćim od dve godine.

Pristup korisničkoj podršci

Korisnik prima na znanje da je za ispravno korišćenje Usluga potrebna određen nivo znanja vezan za elektronske uređaje, računare, softver, korišćenje interneta, mrežne protokole i sl., i da Pružalac ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme sa korišćenjem Usluge koji nisu povezani sa poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih delova infrastrukture Pružaoca, pokušati otkloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.

Pružalac će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava elektronske komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružaoca i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pružaoca. Pružalac zadržava pravo odbiti pružanje korisničke podrške na temelju vlastite procene.

Korisnik se obavezuje na komunikaciju sa dužnim poštovanjem prema korisničkoj podršci Pružaoca, bez psovanja, vređanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lepog ponašanja, to može dovesti do prekida usluge i ovog Sporazuma bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Dijeljeni (“shared”) hosting

Pružalac prodaje, između ostalih, hosting tehnologiju deljenog hostinga (eng.: “shared hosting”). Zbog prirode deljenog hostinga, kao pojedinačni korisnik zajedničke deljene okoline, te mogućnosti nepovoljnog uticaja na druge korisnike, Pružalac zadržava pravo, u bilo koje vreme, nadgledati podatke Korisnika te preduzeti mere kako bi sprečio štetu za Pružaoca, mrežu, ili druge korisnike. Mere mogu obuhvatiti suspendovanje i izmenu web stranica, blokiranje pristupa, preusmeravanje domena ili IP adresa, i druge akcije.

Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu deljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting trećim stranama kao preprodavci. Ukoliko Korisnik to želi, Korisnik može postati preprodavac Pružaočevih usluga.

Neograničeni shared hosting paketi

1. Korisnik je upoznat da Pružalac pruža uslugu shared hostinga za privatne i pravne osobe. Sve hostovane stranice i web sadžaji moraju biti u vlasništvu korisnika. Pružalac pruža i usluge reseller hostinga koji se mora koristiti za sve ostale slučajeve gde korisnik preprodaje uslugu svojim kranjim korisnicima.

2. Korisnici ne resellerskih hosting paketa ne smeju davati pristup resursima svog hosting paketa trećim stranama bez izričitog pismenog dopuštenja Pružaoca. Ukoliko korisnik prekrši ovaj član, Pružalac može tražiti obeštećenje u vrednosti od najmanje dva godišnja hosting paketa za svaki domen koja krši ovaj član.  Podešavanje mail naloga za osobe iz iste organizacije je isključeno iz ovog pravila, te je dozvoljeno bez pismenog dopuštenja.

3. Korisnik je upoznat da se na istom serveru nalazi više shared i reseller hosting paketa, i da svi dele zajedničke resurse tog servera. Pružalac rezerviše pravo da nametne limite na korišćenje resursa u svrhu boljeg ukupnog korisničkog utiska. Korisnik se slaže sa ovim limitima i dužan je pridržavati se istih. Jedan hosting paket može sadržavati više domena i pripadajućih web stranica. Ukoliko je na paket postavljeno više domena, u tom slučaju svi domeni dele ukupno ograničenje hosting paketa.

4. Pružalac pruža uslugu 30. dnevne garancije(money back guarantee) ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom. Garancija se odnosi na sve nove naručene hosting pakete, ali isključuje obnove već postoječih paketa. Garancija takođe ne pokriva cene incidenata (kupovinu korisničkih kredita) ili bilo kakvih ostalih servisa u ponudi Pružaoca.

5. Limitacije na filesystemu, skriptama i alokacijom resursa korisnikovim aplikacijama

5.1. U root folderu svakog cPanel/WHM hosting paketa dozvoljeno je maksimalno 100.000 podfoldera i fajlova, uklljučujući i broj fajlova u podfolderima. Svaki folder može sadržavati maksimalno 1024 fajlova i podfoldera. Korisnik će biti obavešten ukoliko je u prekršaju ovih limita, pa je nakon obaveštenja obavezan ukloniti višak fajlova. Svi hosting paketi koji su u prekršaju su automatski isključeni iz sistema automatskog backupa čim dosegnu 100.000 fajlova ili 20GB prostoa. Samo fajlovi koji su neophodni za normalan rad web stranice i aplikacije i čine njen sastavni deo su dozvoljeni na serveru. Korišćenje hosting naloga za skladištenje i prikazivanje fajlova koji nisu sastavni deo Internet prezentacije i ne čine njene elemente (čuvanje lokalnog backupa, muzičkih ili video sadržaja za streaming, čuvanje aktivno nekorišćenih sadržaja i dr) biće automatski detektovano i rezultirati suspenzijom, a potom i deaktivacijom naloga Korisnika.

5.2. Korisnik se slaže da je Pružaocu dozvoljeno limitirati pristup ili ukloniti određene funkcionalosti skriptnog i li programskog jezika u svrhu poboljšanja nivoa sigurnosti.

5.3. Korisnikovoj aplikaciji dozvoljeno je izvršavanje maksimalno 10 paralelnih procesa u bilo kom trenutku.

5.4. Korisnik može aktivirati periodične zadatke (cronjobs), ali ne češće od jednom u sat vremena. Vreme izvršavanja tih zadataka ne sme prelaziti 120 sekundi.

6. E-mail limiti

6.1. E-mail poruke koje korisnik šalje ili prima ne smeju biti veće od 25MB. Svaka e-mail poruka ne sme biti adresirana na više od 50 primalaca.

6.2. Korisnik je u svakom trenutku limitiran na slanje maksimalno 120 poruka u vremenskom periodu od jedan sat.

6.3. Maksimalna dozvoljena veličina mailboxa je limitirana na 500MB. Korisnik može povećati limit mailboxa upgradeom na reseler paket.

6.4. Reselerski hosting paketi nemaju limite na veličinu mailboxa.

7.  MySQL database server limiti

7.1. Pristup bazama podataka sa udaljenog računara ili servera nije dozvoljen, te je disablean po defaultu. Svaka baza podataka može sadržati maksimalno 1.000 tablica. Veličina pojedine baze ne može biti veća od 2048 MB. Dozvoljeno je maksimalno 15 istovremenih konekcija prema pojedinoj bazi podataka. Korisnik može napraviti maksimalno 1.500 konekcija i izvršiti najviše 50 000 database upita unutar sat vremena.

7.2. Limiti na broj konekcija i upita su definisani po database korisniku. Ukoliko korisnik koristi više database korisnika da zaobiđe ove limite, Pružalac može nametnuti limite prema subscriberu kao da koristi jednog usera za sve dodatne database korisnike.

8. Limiti nad sistemskim resursima

8.1. Web aplikacije hosting paketa ne smeju koristiti više od 25% sistemskih resursa u bilo kom trenutku. Ovi limiti su nametnuti za resurse poput, procesorskog vremena, iskorišćenja memorije i disk operacija.

I/O limit je podešen na 1MB/sec. na svim shared hosting paketima

8.2.

Korisnik ne može koristiti shared hosting pakete za:

 • video streaming (kao video server, ili internet radio server)
 • gaming servere
 • development, testing i staging okruženje

8.3. Korisnik i Pružalac se slažu da web stranice i aplikacije koje nadilaze jedan ili više od limita ovih uslova korišćenja zahtevaju specijalizovanu vrstu hosting paketa koji nisu deo shared hosting ponude

8.4. Pružalac će obavestiti korisnika kad se približi limitu, ukinuti ili limitirati hostovanim aplikacijama ukoliko se limit dosegne. Pružalac može koristiti dodatne mere kako bi osigurao stabilnost servera i smanjio udar na ostale korisnike istog.

8.5. Pružalac će vršiti automatizovani backup shared hosting i reselerskih paketa. Pružalac vrši backup podataka kao dodatni servis za svoje korisnike. Ovaj servis, kao ni povrat podataka iz backupa nije deo bilo kakve shared ili reseller hosting ponude. Pružalac ne garantuje dostupnost podataka u backupu. Pružalac može promeniti backup politiku bez bilo kakve najave. Korisnik razume i prihvata da su backup kopije svih podatka isključiva odgovornost korisnika.

9. Limiti sadržaja

9.1 Korisnik prihvata da je shared hosting namenjen za hosting web stranica i web aplikacija koje ne proizvode opterećenje performansi tipčan za web stranice korišćene od strane malih ili srednjih preduzeća. Korisnik se slaže da će koristiti disk prostor servera po ovim limitima.

Korisnik neće instalirati ili koristiti shared hosting pakete za hosting sledećih aplikacija:

 • video ili audio streaming servisa
 • gaming servera
 • proxy servera ili skripti za anonimnost pristupa
 • bittorent servere (trackere) ili klijente
 • maliciozne skripte i/ili podatke koji sadrže takav programski kod (virusi, trojanci…)
 • skripte ili sadržaje koji zavaravaju ili krivo navode korisnike (phishing sites) ili su ilegalne
 • skripte za masovno slanje mailova koje se ne mogu pridžavati limita ovih uslova korišćenja
 • sadržaj koji promoviše ilegalno ponašanje
 • IP skenere, alate za napade ili ostale alate/skripte koje mogu biti iskorišćene za hackerske napade
 • pornografiju i nasilni sadržaj ili dokumente koji promovišu ili jesu govor mržnje
 • oglašivačke servere i skripte za razmenu oglasa ili linkova
 • kopije web stranica
 • sadržaj koji nije u intelektualnom vlasništvu korisnika

Takođe je zabranjen upload, instalacija ili korišćenje interaktivnih (chat) aplikacija. Ovo uključuje skripte pisane u PHP, Perl, Python, Ruby ili bilo kom drugom programskom jeziku, kao i IRC skripte ili botove. Bilo kakva aplikacija koja omogućava komunikaciju u realnom vremenu nije dozvoljena (on-line chat za podršku korisnicima) ili ostale chat aplikacije. Forumi i ostale aplikacije koje dozvoljavaju komentarisanje moraju biti zaštićeni nekom vrstom spam protekcije ili se mora vršiti manualna administracija sadržaja komentara. Bilo koja aplikacija koja se ne pridržava ovih pravila biće tretirana kao maliciozna aplikacija. Korisniku je zabranjeno instalirati, uploadovati ili koristiti aplikacije koje su korišćene eksluzivno za plaćeno ili besplatno deljenje, uploadovanje ili distribuciju bilo kakvog media sadržaja (slike, audio ili video) Korisnik će instalirati, uploadovati ili koristiti samo aplikacije koje su temeljno testirane i spremne za produkciju. Korišćenje shared hostinga za development ili testing okruženje je zabranjeno. Pružalac i korisnik se slažu da Pružalac ima pravo modifiikovati odnosno privremeno ili trajno onemogućiti korišćenje skripti i/ili aplikacija koje su u konfliktu sa ovim uslovima korišćenja, bez bilo kakve reprekusije od strane Korisnika.

9.2. Korisnik se slaže da Pružalac može manualno ili automatski skenirati sadržaj fajlova na serverima u svrhu pronalaska malicioznog koda. Pružatelj može odmah i bez prethodne notifikacije modifikovati, ukloniti ili staviti u karantin fajlove i foldere koji pokazuju znakove infekcije ili sadrže maliciozni kod. Pružalac nije odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne štete koje mogu nastati kao rezultati tih akcija. Dodatno, Pružalac može limitirati ili ograničiti pristup web stranicama. Pre omogućavanja neometanog rada i dostupnosti web stranica, korisnik mora ne samo ukloniti sve fajlove koji pokazuju znakove malicioznog koda, nego mora takođe preduzeti sve dostupne zaštitne mere (upgrade softwera, promene username-a i passworda) kako bi sprečio ponovne exploite.

9.3. Pružalac može zahtevati od korisnika da ukloni informacije, limitira njihov pristup, ukoliko su iste upitne ili štetne za Pružaoca, odnosno krše generalne uslove korišćenja.

9.4. Pružalac može po svojoj proceni izdvojiti ili isključiti bilo koju skriptu, odnosno aplikaciju koja preopterećuje server ili ugrožava njegovu stabilnost. Učestala ponavljanja istog problema mogu rezultovati privremenom suspenzijom ili u najgorim slučajevima privremenim, odnosno trajnim prekidom usluge.

9.5. Svaka privremena suspenzija se smatra direktnim kršenjem uslova korišćenja. Korisnik se slaže da Pružalac ima pravo naplatiti svaki takav incident.

9.6. Bilo koji od navedenih članaka ne limitira pravo Pružaoca vezano uz opšte uslove krorišćenja, kao i  naplatu i dužinu trajanja usluge.

Registracija domena

1. Prihvatanjem ovih uslova , Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvata pravila registra za određenu vrstu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu sa njima.
Korisnik razume da davanje naloga za registraciju domena, obnovu ili prenos domena ne garantuje da će Pružalac biti u mogućnosti izvršiti postupak. Korisnik je saglasan da kada narudžbina može biti samo delimično ispunjena, sporazum je sklopljen samo za uspešno izvršene usluge (npr. od 5 registracija domena naručenih, samo 3 su uspešno registrovana). Ukoliko su naručeni domeni koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzeti od treće strane, Pružalac će o tome Korisnika obavestiti i ponuditi mu registraciju drugih slobodnih domena ili uplatitelju vratiti uplaćeni iznos. Pružalac ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je uplaćeni domen u međuvremenu zauzet od treće strane u periodu između narudžbine i uplate, kao i u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji proveravaju da li je naručen domen slobodan.

2. “Premium” domeni su domeni koje registar domeni rezerviše unapred kao domene veće (nabavne) vrednosti. Ti se domeni pojavljuju kao slobodni domeni, ali njihovu tačnu godišnju naknadu nije moguće znati unapred prilikom provere u procesu narudžbe. Ukoliko Korisnik naruči i uplati Pružaocu “premium” domen koji je slobodan u registru, ali nema standardnu nabavnu cenu kao ostali domeni u tom TLD-u, nego se radi o domenu veće nabavne vrednosti od standardne cene (tzv. “premium” cena), Pružalac će obavestiti Korisnika o tome, te mu ponuditi registraciju drugog domena standardne cene umesto premium domena, ili mu vratiti uplaćeni iznos. Pružalac ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domena ispostavi da je uplaćeni domen zapravo “premium” domen.

3. Naziv domena ne može se zameniti nakon plaćanja i registracije.

4. Ukoliko naručeni domen sadrži žig (trademark) na koji treća osoba polaže pravo, Pružalac zadržava pravo da od naručitelja domena traži potvrdu da ima pravo korišćenja žiga pre registracije uplaćenog domena. Ukoliko Korisnik tj. uplatitelj nema pravo korišćenja žiga, odnosno ako navedeno pravo ne može dokazati, Pružalac će odbiti registraciju domena i uplatitelju vratiti uplaćeni iznos ili ponuditi registraciju drugog domena bez sadržanog žiga. Ako Pružalac registruje u ime i za račun Korisnika domen koji sadrži žig treće osobe na koji Korisnik nema pravo korištenja, Korisnik sam snosi odgovornost za štetu prema trećoj strani, a Pružalac zadržava pravo potraživanja nadoknade od Korisnika u slučaju suodgovornosti.

5. Prihvatanjem ovih uslova, Korisnik takođe prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN. ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i proverljive kontakt informacije za registrovane domene. Prilikom registracije ili prenosa domena, registrar (ili provajder registrara) će zahtevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije. Proces će zahtevati od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslat zahtev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi preduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslatoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga. Ukoliko Korisnik ne preduzme odgovarajuće radnje, registrar je dužan suspendovati domen unutar 15 dana. Pružalac nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domena usled nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružalac takođe nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.

6. Korisnik je saglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahteve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra. Pružalac zadržava pravo da privremeno (i to samo za vreme trajanja procesa prenosa domena) izmeni kontakt informacije za domen radi prenosa domena između registrara. Pružalac je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prenosa domena završi. Ukoliko Pružalac propusti pravovremeno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavestiti Pružaoca te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.

7. U periodu između registracije domena i obavljivanja sadržaja na domeni, Pružalac usluga može na domenu da objavi bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, posebno o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružaoca usluga ne sme biti na štetu interesa Korisnika. Pružalac usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domenu odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružalac usluga ima takođe pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružaoca usluga.
8. Domeni se registriruju na određeni period zakupa koji je po pravilu godinu dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domen može biti deaktiviran i/ili obrisan u svakom trenutku u zavisnosti od procedure koju pojedini registar tog domena propisuje. Korisnik je dužan uplatiti Pružaočevu ponudu za produženje domena do datuma isteka domena. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domena do datuma isteka, Pružalac nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj ceni u ponudi te može odbiti produženje domena i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domena koji je istekao, o čemu će pravovremeno obavestiti Korisnika. Pružalac ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domena, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domena.

Preprodavčeva odgovornost za korisnike

Preprodavci(reselleri) su odgovorni za podršku svojim korisnicima, koji prema Pružaocu nastupaju kao treće strane. Pružalac ne pruža tehničku podršku trećim stranama. Svi zahevi za podršku moraju biti podnetii od strane preprodavca u ime i za račun njegovih korisnika zbog sigurnosnih razloga.

Preprodavci su takođe odgovorni za sav sadržaj i aktivnosti pod njihovim korisničkim nalogom. Pružalac će smatrati odgovornim preprodavca za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja krši zakone ili Pravila prihvatljivosti korišćenja.

Cene i uslovi plaćanja

Cene Usluga definisane su važećim cenovnikom usluga Pružaoca (u daljnjem tekstu “Cenovnik”), osim ako nije drugačije definisano Posebnim Ugovorom. Cenovnik je objavljen na web Stranicama Pružaoca. Pružalac je ovlašćen menjati Cenovnik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima. Usluge Pružaoca plaćaju se unapred (avansno). Avansno plaćanje preduslov je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge.

Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupovine i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom.
Pružalac zadržava pravo promene cena za sedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom. Pružalac zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika Usluga za vreme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vreme.

Pružalac prihvata sledeće načine plaćanja:

 • Uplata na žiro račun Pružaoca,
 • Internet plaćanje kreditnom karticom VISA, Maestro i MasterCard putem web stranica Pružaoca ili Korisničkih stranica,
 • Devizne uplate iz inostranstva( wire transfer )

VAŽNO: Kod deviznih uplata, korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internet plaćanje, bankarske naknade, i sl.).

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu legnu na tekući račun Pružaoca. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne legnu na žiro račun Pružaoca, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na tekući račun Pružaoca ne legne puni iznos po izdatoj ponudi, računu ili predračunu.

Ukoliko Korisnik preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako deo naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Pružaoca, višak iznosa, odnosno vrednost neispunjenog dela Usluge evidentiraće se na Korisnikovom korisničkom nalogu kod Pružaoca kao korisnički kredit u korisničkim stranicama. Korisnik može korisnički kredit iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja ili tražiti povrat iznosa na svoj žiro-račun umanjen za troškove transakcije povrata. Pružalac ne isplaćuje kamatu na korisnički kredit.

Reklamacije

Pružalac garantuje da će vratiti uplaćeni iznos Korisniku ukoliko isti nije iz valjanog razloga zadovoljan karakteristikama pružene Usluge u periodu predviđenom Zakonom o zaštiti potrošača od dana početka Usluge. Korisnik je dužan pravovremeno prijaviti, a Pružalac pravovremeno razmotriti zahtev Korisnika u skladu sa propisima Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko Korisnik u tom razdoblju od početka korišćenja Usluge nije kršio Uslove korišćenja, Pružalac će vratit uplaćeni iznos Korisniku u skladu sa propisima Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može zatražiti povrat sredstava za .hr i com.hr domene unutar 14 dana od registracije, transfera ili produženja domena. Za com domene (.com, .net, .org, .biz, .info), Korisnik može zatražiti reklamaciju unutar 7 dana, isključivo za registracije novih domena. Za ostale domene u ponudi Pružalac ne vrši reklamaciju.

Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Sporazuma

U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će pre isteka Usluge pismeno obavestiti Pružaoca. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem Pismenog zahteva ili kroz Korisničke stranice.

Pružalac može privremeno onemogućiti korišćenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uslova korišćenja. Pružalac će privremeno onemogućiti korišćenje Usluge nakon isteka Usluge, i u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pružalac će trajno onemogućiti korištenje Usluge 30 dana nakon isteka Usluge. Trajno isključenje Usluge predstavlja i prekid ovog Sporazuma.

Odricanje od odgovornosti

Pružalac neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpeti zbog nepridržavanja ovih Uslova korišćenja. Pružalac zbog prirode posla ne daje garancije bilo koje vrste, izričite niti posledične, za usluge koje pruža.

Pružalac nije odgovoran za sve štete nastale zbog nastupa više sile. Pružalac ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili zavise od Usluga Pružaoca.

Otkrivanje informacija i politika privatnosti

Pružalac može bez daljnje saglasnosti ili obaveštenja Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašćeni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje. Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružalac na svojim web stranicama.

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora potrošača

Korisnici mogu prigovor na kvalitet usluga Pružaoca dostaviti u pisanom obliku:

 • na adresu Pružaoca: mCloud doo, Studentski trg 4, 11000 Beograd, Srbija
 • na e-mail adresu: info@plus.rs
 • na telefax broj: 021/6610883

Odgovor na primljeni prigovor Pružalac će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, najkasnije 15 dana od prijema prigovora.

Sporovi

Korisnik i Pružalac izjavljuju da će sve sporove pokušati rešiti mirnim putem i bez angažovanja institucija, a u protivnom će biti nadležan sud u Novom Sadu. U slučaju spora, nadležan je sud u Novom Sadu.

Izmene i dopune ovih Uslova

Ovaj dokument stupa na snagu danom objave. U slučaju izmene ovih Uslova, iste će stupiti na snagu po isteku 30. dana od dana objave. Ukoliko unutar tog vremena Korisnik ne zatraži raskid saradnje, smatraće se da je saglasan sa izmenama.

Pružalac zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku te neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.